Zbiramo in odvažamo odpadna jedilna olja in maščobe rastlinskega in živalskega izvora. Ta se uvrščajo med ločeno zbrane frakcije komunalnih odpadkov s klasifikacijsko številko 20 01 25 iz klasifikacijskega seznama odpadkov v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki.